Oferta

Prawo spółek

 • Doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności;
 • Zakładanie spółek;
 • Bieżąca obsługa spółek, w tym spółek komunalnych;
 • Doradztwo strategiczne na rzecz start-upów;
 • Wdrażanie ładu korporacyjnego w spółkach (compliance): opracowywanie umów, statutów, regulaminów;
 • Obsługa organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy);
 • Doradztwo prawne przy dokonywaniu zmian umów lub statutów spółek;
 • Zgłaszanie zmian podlegających rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • Obsługa emisji obligacji.

Transakcje, fuzje i przejęcia

 • Due diligence przedsiębiorstw;
 • Obsługa transakcji dotyczących praw korporacyjnych (udziałów, akcji);
 • Negocjowanie warunków transakcji obrotu udziałami/akcjami;
 • Doradztwo w zakresie przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
 • Obsługa procesów przekształcenia, łączenia i podziału spółek;
 • Doradztwo w zakresie zmian struktury właścicielskiej;
 • Doradztwo prawne w procesie sukcesji przedsiębiorstwa;
 • Tworzenie i obsługa prawna przedsięwzięć joint venture.

Smart city

 • Doradztwo prawne w zakresie przygotowania i wdrażania planów, pilotaży oraz innowacyjnych projektów w przestrzeni miejskiej;
 • Tworzenie podmiotów celowych na potrzeby realizacji projektów w sektorze publicznym (m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółki);
 • Przeprowadzanie analiz możliwych form prawnych realizacji inwestycji oraz przeprowadzenie konsultacji rynkowych;
 • Opracowanie dokumentacji przetargowych i umów inwestycyjnych na potrzeby wdrożenia innowacyjnych projektów w przestrzeni miejskiej;
 • Wsparcie prawne przy ubieganiu się o finansowanie projektów innowacyjnych;
 • Doradztwo prawne przy wdrażaniu projektów poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym (EPC, ESCO) – opracowywanie dokumentacji przetargowych, umów;
 • Obsługa prawna dialogów technicznych, dialogów konkurencyjnych, partnerstw inwestycyjnych, hackathonów miejskich;
 • Doradztwo prawne w zakresie otwierania danych publicznych (Open Data) oraz dostępu do informacji publicznej.

Obsługa sektora publicznego

 • Bieżąca obsługa jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, w tym spółek komunalnych, zakładów budżetowych, ośrodków pomocy społecznej;
 • Sporządzanie i opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego oraz decyzji administracyjnych;
 • Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń;
 • Doradztwo w sprawach dotyczących naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
 • Sporządzanie opinii prawnych w sprawach gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i odpadów, gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego;
 • Doradztwo prawne w zakresie opłat i podatków lokalnych;
 • Doradztwo prawne w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • Sporządzanie opinii prawnych w zakresie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych;
 • Reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji.

Zamówienia publiczne

 • Doradztwo prawne dla publicznych zamawiających w zakresie organizacji procesu udzielania zamówień publicznych oraz prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych;
 • Doradztwo prawne dla wykonawców na każdym etapie postępowania przetargowego, począwszy od analizy dokumentacji przetargowej, po przygotowanie oferty i dopełnienie formalności niezbędnych do zawarcia umowy z zamawiającym;
 • Kompleksowa obsługa procedur odwoławczych, wnoszenie odwołań i reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) oraz sądami powszechnymi;
 • Analiza dokumentacji przetargowej, wskazanie ryzyk prawnych, przygotowanie pism do zamawiającego;
 • Kompleksowe przygotowanie dokumentacji przetargowej, umów o zamówienia publiczne;
 • Doradztwo prawne na etapie realizacji umów o zamówienie publiczne;
 • Opracowywanie opinii z zakresu prawa zamówień publicznych, wsparcie prawne przy rozwiązywaniu sporów;
 • Doradztwo prawne przy udzielaniu zamówień dofinansowanych środkami zewnętrznymi – krajowymi lub zagranicznymi.

Partnerstwo publiczno-prywatne

 • Opracowanie kompleksowej oceny efektywności projektu PPP;
 • Kompleksowe doradztwo prawne w procesie wyboru partnera prywatnego – opracowanie dokumentacji przetargowej, obsługa prawna dialogu konkurencyjnego;
 • Due diligence umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, opracowanie raportu ryzyk (red flag), doradztwo w procesie negocjacji umowy;
 • Opracowanie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, koncesji;
 • Doradztwo przy zamknięciu komercyjnym i finansowym projektu PPP.

Infrastruktura, nieruchomości

 • Analiza i identyfikacja ryzyk prawnych dotyczących nieruchomości oraz ryzyk związanych z realizacją inwestycji;
 • Sporządzanie due diligence stanu prawnego nieruchomości;
 • Bieżąca obsługa prawna procesów inwestycyjnych;
 • Doradztwo w sprawach o ustalenie stanu prawnego nieruchomości;
 • Opracowanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów inwestycyjnych, umów deweloperskich, umów o roboty budowlane, umów podwykonawczych i innych;
 • Doradztwo w procesach zawierania umów dzierżawy, najmu, użyczenia i innych;
 • Obsługa prawna transakcji obrotu nieruchomościami, w tym transakcji z udziałem cudzoziemców;
 • Doradztwo w zakresie finansowania inwestycji budowlanych;
 • Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, sądowych, w tym wieczystoksięgowych.

Izby gospodarcze, fundacje

 • Zakładanie fundacji, stowarzyszeń i izb gospodarczych, sporządzanie statutów, pomoc w przeprowadzaniu zebrań założycielskich;
 • Bieżąca obsługa fundacji, stowarzyszeń i izb gospodarczych oraz klastrów i think tanków;
 • Obsługa organów fundacji, stowarzyszeń i izb gospodarczych, w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, przygotowywanie opinii prawnych;
 • Doradztwo w zakresie uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego (OPP);
 • Wsparcie w procesie zakończenia działalności podmiotu, likwidacji fundacji, stowarzyszenia, izby gospodarczej;
 • Zgłaszanie zmian podlegających rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • Reprezentacja przed sądami i organami administracji państwowej lub  samorządowej.

Biznes internetowy, prawo konkurencji

 • Sporządzanie regulaminów sklepów internetowych i stron www, polityk prywatności;
 • Przygotowanie i opiniowanie regulaminów akcji promocyjnych, konkursów, loterii, programów lojalnościowych;
 • Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, dostosowanie funkcjonujących procedur do obowiązujących regulacji prawnych (w tym RODO);
 • Doradztwo w zakresie  zgodności planowanych działań z prawem konkurencji oraz prawem konsumenckim, w tym influencer marketing;
 • Doradztwo w zakresie ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji w szczególności dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, podobieństw produktów i ich reklam, nieuczciwego posługiwania się nazwą i renomą przedsiębiorcy;
 • Przygotowanie wezwań do zaprzestania naruszeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji bądź odpowiedzi na wezwania skierowane do przedsiębiorców;
 • Sporządzanie umów dotyczących zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa (NDA), ochrony know-how, zakazu konkurencji.

Własność intelektualna, dobra osobiste

 • Doradztwo w zakresie prawnej ochrony praw autorskich, znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych;
 • Doradztwo transakcyjne przy przenoszeniu praw autorskich i pokrewnych oraz praw do znaków towarowych;
 • Doradztwo w zakresie odpowiedzialności za naruszenie praw własności intelektualnej i przemysłowej;
 • Doradztwo dotyczące ochrony dóbr osobistych, w tym w szczególności renomy (prawa do firmy/ nazwy przedsiębiorcy), wizerunku w sieci, prywatności w Internecie;
 • Przygotowanie wezwań do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych bądź odpowiedzi na takie wezwania;
 • Doradztwo w zakresie tworzenia i wprowadzania produktu bądź nowej marki na rynek;
 • Reprezentacja w postępowaniach dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej oraz naruszeń dóbr osobistych.

Obsługa prawna cudzoziemców

 • Pełna obsługa prawna w zakresie prowadzenia biznesu w Polsce (w szczególności prawo spółek, prawo gospodarcze i cywilne, prawo pracy, prawo administracyjne);
 • Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym działających w Polsce;
 • Doradztwo dotyczące bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Polsce;
 • Prawo imigracyjne – kompleksowa pomoc prawna w legalizacji pobytu w Polsce (pomoc w skompletowaniu i złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały, w tym „niebieska karta”);
 • Pomoc prawna w legalizacji zatrudnienia cudzoziemca w Polsce,
 • Doradztwo prawne w zakresie wprowadzania nowych produktów na rynek (import, export, dystrybucja);
 • Pomoc prawna w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce;
 • Doradztwo przy sporządzaniu oraz zawieraniu umów przez cudzoziemców (z zakresu prawa handlowego i cywilnego, prawa pracy), jak również pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych dokumentów i ich legalizacji;
 • Reprezentacja cudzoziemców w postępowaniach gospodarczych, cywilnych, administracyjnych i karnych na terytorium RP.

India desk

 • Doradztwo dotyczące transakcji przeprowadzanych w Polsce i Indiach;
 • Zakładanie spółek, oddziałów, biur łącznikowych i biur projektowych w Indiach;
 • Doradztwo w zakresie joint-ventures oraz innych modeli współpracy w Polsce i w Indiach;
 • Doradztwo dotyczące zabezpieczeń transakcji handlowych;
 • Doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej, w tym znaków towarowych, patentów;
 • Sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów handlowych;
 • Pomoc w dochodzeniu roszczeń od dłużników w Indiach;
 • Szkolenia z zakresu różnic kulturowych oraz kultury biznesu w Polsce i w Indiach.