Poznaj nas

dr Judyta Latymowicz

Adwokat, wykładowca akademicki, ekspert z zakresu Azji Południowej. Absolwentka studiów doktoranckich i magisterskich na Wydziale Orientalistycznym UW ze specjalizacją z indologii i języka bengalskiego oraz studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Specjalista z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktowego, zagadnień związanych z wprowadzaniem nowych produktów na rynek, zarządzania własnością intelektualną, ochroną danych osobowych oraz bieżącą obsługą biznesową polskich i zagranicznych przedsiębiorców. Pomaga dostosowywać modele biznesowe do wymogów prawnych w celu minimalizacji ryzyka odpowiedzialności. Posiada również duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, w tym sporów transgranicznych.

Doradza start-upom, przedstawicielom branży kreatywnej oraz podmiotom zagranicznym, zwłaszcza z Azji, w tym głównie z Indii, jak również polskim przedsiębiorcom planującym inwestycje w Indiach.

Linkedin
Mail

Michał Liżewski

Adwokat, absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami. Specjalizuje się w obsłudze prawnej projektów infrastrukturalnych realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), koncesji i spółek celowych oraz w formie tradycyjnych zamówień publicznych.

Z sukcesami doradzał przy realizacji pilotażowych inwestycji partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce zakończonych zawarciem umowy o PPP i pozyskaniem finansowania, zdobywając uznanie klientów zarówno po stronie publicznej, jak i prywatnej. Doradza również przy realizacjach inwestycji na rynkach zagranicznych, posiadając doświadczenie zdobyte m.in. na rynku ukraińskim i indyjskim. Jest autorem publikacji i prelegentem na konferencjach oraz szkoleniach poświęconych tematyce PPP.

Świadczy obsługę prawną na rzecz klientów publicznych, usługodawców, producentów oraz dostawców technologii, zarówno w ramach bieżącej obsługi prawnej, jak i przy wdrażaniu projektów innowacyjnych w sektorze prywatnym i publicznym.

Linkedin
Mail

BEATA ROZBICKA-CIEŚLIŃSKA

Radca prawny, absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa europejskiego na UW i studiów podyplomowych z zakresu mediacji i negocjacji na USWPS. W 2009r. ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Wieloletni członek rady nadzorczej spółki komunalnej oraz mediator z listy stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie.

Ekspert z zakresu prawa handlowego i obsługi korporacyjnej. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz banków, deweloperów i inwestorów przy projektach finansowania i refinansowania zarówno nieruchomości komercyjnych (obiekty handlowe, budynki biurowe), jak i nieruchomości mieszkaniowych. Świadczy kompleksową obsługę prawną procesu finansowania nabywania lub zabudowy nieruchomości, zarówno po stronie klientów, sponsorów, jak i podmiotów finansujących, w tym również obsługę ustanawiania zabezpieczeń wierzytelności.

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej transakcji kupna i sprzedaży spółek, nieruchomości, a także transakcji najmu i dzierżawy nieruchomości, zarówno po stronie wynajmujących/wydzierżawiających jak i najemców/dzierżawców. Przeprowadza badania (due diligence) oraz regulację stanu prawnego nieruchomości.

Linkedin
Mail

BARTŁOMIEJ TKACZYK

Radca prawny, absolwent studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, studiów prawniczych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studiów podyplomowych: Master of Business Administration (MBA), a także studiów podyplomowych: Europejskie Stosunki Finansowo – Ekonomiczno – Prawne w Szkole Głównej Handlowej. Wieloletni pracownik administracji publicznej szczebla kierowniczego.

Zajmuje się obsługą prawną klientów publicznych, prywatnych oraz stowarzyszeń. Specjalizuje się w umowach o roboty budowlane, prawie administracyjnym, kontraktach realizowanych w związku z pozyskanymi środkami z Unii Europejskiej, prawem ochrony środowiska, a także w negocjacjach.

Posiada doświadczenie w przedsięwzięciach partnerstwa publiczno – prywatnego; prelegent z tego zakresu na wielu konferencjach w Polsce i za granicą. Uczestniczył w procesie wyboru partnera prywatnego w formule PPP zarówno po stronie publicznej jak i prywatnej, kierował fazą realizacyjną pierwszego w Polsce kontraktu PPP z udziałem dotacji ze środków publicznych.

Linkedin
Mail

ANNA MĄDRAWSKA-DZIEDZIC

Radca prawny, absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki prawa nieruchomości. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu oraz negocjowaniu umów związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym, w tym umów o roboty budowlane oraz umów o prace projektowe. Wielokrotnie uczestniczyła w negocjacjach dotyczących najmu nieruchomości komercyjnych, reprezentując w zależności od projektu zarówno wynajmujących, jak i najemców. Wspiera Klientów w procesach wdrażania oraz stosowania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). Prowadzi postępowania sądowe, w tym w spory dotyczące umów o roboty budowlane, umów najmów komercyjnych oraz postępowania sądowo-administracyjne. Doradza deweloperom, zarządcom nieruchomości, spółkom budowlanym i projektowym. Wspiera także klientów indywidualnych. Wspiera Kancelarię w sprawach z zakresu prawa nieruchomości, prawa pracy i ochrony danych osobowych. Specjalizuje się w przygotowywaniu i negocjowaniu kontraktów handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem umów z branży deweloperskiej oraz umów najmu komercyjnego. Prowadzi postępowania sądowe i administracyjne.

Linkedin
Mail

PAULINA SOBCZYK-SMOLIK

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UW ukończonych z wyróżnieniem (summa cum laude).

Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktowego. Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców, w tym fundacji. Posiada również doświadczenie w zakresie projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz prawie zamówień publicznych. Jest także autorką licznych publikacji o tematyce prawnej.

Doświadczenie zdobywała w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych.

Linkedin
Mail

KAROL CHUCHLIŃSKI

Adwokat, absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych, zwłaszcza procesów karnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o charakterze gospodarczym. Reprezentuje interesy przedsiębiorców – zarówno wierzycieli, jak też dłużników – na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego.

Nadzoruje i prowadzi interdyscyplinarne projekty obejmujące swoim zakresem m.in. prawo karne gospodarcze oraz prawo karne skarbowe. Zajmuje się m.in. sprawami z zakresu odpowiedzialności karnej członków zarządu tzw. white collar crimes, jak również doradza w zakresie oceny ryzyka podejmowanego przedsięwzięcia czy odpowiedzialności za czyny nieuczciwej konkurencji analizowanej z perspektywy prawnokarnej.

W zakresie swej praktyki zawodowej reprezentuje także obcokrajowców w postępowaniach prowadzonych z ich udziałem przed organami ścigania, sądami i organami administracji publicznej.

Linkedin
Mail